Tuesday, 11 December 2012

Pelbagai Borang Cuti                                                                                                LAMPIRAN “A”
FAIL CUTI: JPNJ/FP:   C/3-1081                               


PENGUMPULAN CUTI REHAT DIBAWAH PEKELILING
PERKHIDMATAN BIL. 3 TAHUN 1993 YANG PATUT
DICATATKAN DALAM PENYATA CUTI PADA AKHIR
TIAP-TIAP TAHUN

===========================================

Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh Jabatan / Kementerian ini dan
juga oleh EN. ABD. RAHIM BIN URIF K/P 551003-01-5509 untuk mengambil kesemua cuti
rehatnya sebanyak 25 hari sebelum akhir tahun ini [ 1998 ]. Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak
Lapan [ 8 ] hari yang tidak dapat dihabiskan oleh sebab kepentingan perkhidmatan, sebanyak  Lapan
[ 8 ] hari adalah dibenarkan dikumpulkan bagi faedah gantian cuti rehat mengikut Peraturan 21.

Peraturan-peraturan Pencen 1980, manakala sebanyak [ Tiada ] hari lagi adalah dibenarkan di bawa ke tahun hadapannya.

Ulasan dan Sokongan Ketua Bahagian/Unit/Guru/Besar.

Pihak kami menyokong agar cuti-cuti yang tidak dihabiskan dibenarkan bagi faedah gantian cuti rehat mengikut Peraturan 21, Peraturan-peraturan Pencen 1980.  Demi kepentingan perkhidmatan.


                                                                                ..............................................................
                                                                                     Tandatangan Ketua Jabatan

                                                                Nama Penuh ......................................................

                                                                Jawatan...............................................................

                                                                Tarikh.............................05.31997.......................

SK PARIT SULONG,                                                          
JALAN SULONG,
83500 PARIT SULONG,BATU PAHAT, JOHOR                               Kod Sek:JBA 0073
                                                                                                                 07-4186814
………………………………………………………………………………………................
                                                                                                          Ruk kami:  JBA0073/500-1/14/1
                                                                                                          Tarikh:      

                                                                                                .
SURAT PENGESAHAN DIRI DAN PENGAKUAN PEGAWAI

PENGARAH/PENGUASA PERUBATAN/PEGAWAI PERUBATAN YANG MENJAGA

HOSPITAL/KLINIK.   BATU PAHAT     

Tuan,

Dengan ini disahkan penama di bawah adalah seorang pegawai Kerajaan di sekolah ini.

            Nama Pegawai   :   
                                                           
            No. K/P:                                    Gred Gaji :    DG38     Gaji:              
            Jawatan    
           
            Kelayakan Kelas Wad :     
           
            Alamat Sekolah:  SK PARIT SULONG
                                        JKR1750 JALAN SULONG,
    83500 PT. SULONG, BATU PAHAT.

2. Pegawai berkenaan/isteri/suami/ibu/bapa/anak ** pegawai berkenaan saperti butir-butir
dibawah memerlukan rawatan.

            Nama      :

            Perhubungan keluarga   :          

3. Jabatan ini bersetuju akan memotong dari gaji pegawai ini bagi menjelaskan bil hospital untuk
rawatan berkenaan.


................................................
[Tandatangan Ketua Jabatan]

Nama:.....................................................

Jawatan:................................................
PERAKUAN PEGAWAI MEMBENARKAN POTONGAN GAJI BAGI MENJELASKAN
BAYARAN BIL HOSPITAL ATAS RAWATAN YANG DITERIMA

Saya.        

yang sekarang menerima gaji pokok sebanyak RM: ……………………….             Kementerian/Jabatan

            SK PT. SULONG, JLN. SULONG, 83500 PT SULONG, BATU PAHAT, JOHOR

bertanggungjawab menjelaskan bayaran yang dituntut dan dengan ini membenarkan dan memberi

kuasa kepada  Ketua Jabatan memotong gaji saya bagi menjelaskan bayaran Hospital yang

dikenakan kerana rawatan diri saya / ahli keluarga / ibu / bapa  ** saya seperti maklumat-maklumat

seperti berikut: 

            Nama : …………………………………………………………………………………..

            No. Gaji: ………………………………………………………………………………..

            Perhubungan Keluarga: ………………………………………………………………...


...........................................................
[ Tandatangan Pegawai]
           
No. K/P: ……………………………………..          


 Catatan: Butir-butir diatas hendaklah diisi dengan lengkap

            * Tempoh laku surat ini ialah tiga bulan daripada tarikh diatas.

            **  Potong mana-mana yang tidak berkenaan.


s.k.

Guru Besar,
SK Parit Sulong,
83500 Pt. Sulong, Batu Pahat.
[U.P: Unit Urusan Gaji]


Diisi dalam 4 salinan dan majukan 3 salinan
Ke PPD Batu Pahat [.p: Sektor Pengurusan Sekolah]
2 minggu sebelum tarikh cuti
Nama dan alamat sekolah:
SK Parit Sulong,                                                                                                     Kod Sekolah: JBA 0073
83500 Pt. Sulong, Batu Pahat                                                                                                
                                                                                                                                Tel. Sek: 07-4186814

                                                                                                                Ruj.Kami: JBA0073/SKPS/09/02/006                                                                                  
Pegawai Pendidikan Daerah,                                                                   Tarikh        6 FEBRUARI 2004
Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat,
83000 Batu Pahat.

KELEPASAN ISTIMEWA TAHUN:   2004
JPJ/NO.255/57 PT.II/[101] - [P.U.[A] 275]

Dengan hormatnya saya memaklumkan bahawa kelepasan istimewa saperti berikut di bawah ini telah   pun dipersetujui oleh pihak sekolah.  Sukacita jika tuan dapat memberitahu samada Pendaftar Sekolah ada apa-apa bantahan.

A. 
TUJUAN KELAPASAN DIPOHON
HARI
TARIKH

Cuti Sempena Temasya Olahraga Tahunan Kali Ke 40
ISNIN
16.02.2004

[Sertakan program / dukumen jika untuk peristiwa sekolah]


B.
KELEPASAN YANG SUDAH DIAMBIL
HARI
TARIKH

I.                               -  BELUM AMBIL -II.III.


  C.       JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TAHUN INI DISEKOLAH SAYA IALAH:                             203 HARI

Sekian, semoga dalam pertimbangan dan terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

................................................


                                                                [Untuk Kegunaan Pejabat]                                                
Bil.PPD/BP/07/08/006/(             )                                                                                   Tarikh:.............................

KELEPASAN ISTIMEWA TAHUN:..2004

Adalah saya memaklumkan bahawa Pendaftar Sekolah Johor
* BERSETUJU / TIDAK BERSETUJU
atas kelepasan istimewa yang dicadangkan. * Sila minta tarikh baru.
Sekian, terima kasih.

.....................................................                                                           * Potong jika tidak berkenaan
 PPD.b/p Pendaftar Sekolah Johor.

Salinan keputusan:
1. Kembalikan kesekolah
2  Fail Am.031
3. Fail sekolah
Borang-borang cuti/perjaw/word

PERMOHONAN CUTI REHAT

Kepada,
Guru Besar,
SK Pt. Sulong, 83500 Pt. Sulong, Batu Pahat.
[Ketua Bahagian Unit]

Saya memohon kebenaran cuti rehat selama                    hari mulai daripada / pada .
hingga


 
Nota:                                                                                        Tandatangan Pemohon
                                                                                                Nama Penuh.


 
                                                                                                Jawatan
                                                                                                Tarikh:
_______________________________________________________________________________
Kepada,
Guru Besar,
SK Pt. Sulong, 83500 Pt. Sulong,  Batu Pahat.
[Pegawai yang meluluskan cuti]

Permohonan Cuti di atas   *  disokong / tidak di sokong.
Tarikh:.........................                                                                          ...........................................................
                                                                                                             Tandatangan Ketua Bahagian/UnitPermohonan cuti di atas * diluluskan / tidak  diluluskan.

Tarikh:.........................                                                            ...........................................................................                                                                                Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Cuti            


________________________________________________________________________________

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Baki Cuti Pemohon:............hari. [Hendaklah diisi dan ditandatangan ringkas sebelum borang
diserahkan kepada pemohon].
Pemohon telah diberitahu dan cuti telah direkodkan. [Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti
diluluskan]
                                                                                                               .................................................................
                                                                                                                        b.p. Pegawai Pentadbiran
Nota: * Potong mana yang tidak berkenaan
_______________________________________________________________________________
Kepada:
                ................................................................
                            [Nama Pemohon]
Permohonan cuti pihak tuan/puan telah diluluskan selama ........................ hari dari .........................

hingga.................................Baki Cuti Rehat ialah:......................hari

Sekian.                                                                                                           ..........................................................
                                                                                                                            b.p. Pegawai Pentadbiran

arcuti/ms5    

 

    LAMPIRAN B
[Pin. 1/1998]
PERAKUAN BERSALIN DAN PERMOHONAN CUTI
BAGI GURU WANITA [P.P Bil. 2/98]

Kepada:
Pengarah Pendidikan Johor,
Jabatan Pendidikan Johor,
80604 Johor Bahru.
[U.P: Unit Perkhidmatan dan Tadbiran]

1.             Adalah dimaklumkan bahawa saya telah bersalin pada                                 dan dengan ini
                mengambil Cuti Bersalin kali           pada                        hingga                              

2.             Bersama-sama ini disertakan perakuan bersalin daaripada pihak hospital.

3.             Saya memohon untuk mengambil cuti saperti berikut:-

                [a]           Cuti Bergaji Penuh dalam cuti penggal sekolah selama ....................................hari mulai
                                .............................hingga..........................

                [b]           Cuti Separuh Gaji dalam penggal sekolah selama..............................................hari mulai
                                .............................hingga..........................

                [c]           Cuti Tanpa Gaji selama ..................hari mulai............................hingga..............................

                [d]           Cuti Menjaga Anak [tanpa gaji] kali...............selama..............hari mulai....................
                                hingga.....................

Tarikh                                                                                                    Tandatangan Pemohon.............................................
                                                                                                                Nama                                                          
                                                                                                                Jawatan                                          

________________________________________________________________________________

[a]           Cuti Bersalin Bergaji Penuh bagi bersalin kali ke                 selama  60  hari mulai                                  
                hingga                                diluluskan
[b]           Cuti Bergaji Penuh dalam cuti penggal sekolah selama ................. hari mulai ................................
                hingga .............................diluluskan/tidak diluluskan *
[c]           Cuti Separuh Gaji selama.................hari mulai..................................hingga....................................
                diluluskan/tidak diluluskan *
[d]           Cuti Tanpa Gaji selama.....................hari mulai..................................hingga....................................
                diluluskan/tidak diluluskan *
[e]           Cuti Menjaga Anak [ tanpa gaji ] kali............selama....................hari mulai....................................
                hingga.............................. diluluskan/tidak diluluskan *

Tarikh...................................                                        .               ............................................................
                                                                                                                       Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Cuti

*    Potong mana yang tidak berkenaan
_______________________________________________________________________________________________________

Pemohon telah diberitahu pada:.....................................
Cuti telah direkodkan pada:............................................
[Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan]

                                                                                                                                .               .....................................
                                                                                                                                                b.p.PegawaPentadbiran

roy/cuti/ms6/1


Untuk kegunaan pejabat.

CUTI BERSALIN

1.             Cuti Bersalin kali pertama  pada                                   hingga                                    

2.             Cuti Bersalin kali kedua     pada                                   hingga                                     

3.             Cuti Bersalin kali ketiga      pada...................................hingga...................................                                   

4.             Cuti Bersalin kali keempat  pada...................................hingga...................................

5.             Cuti Bersalin kali kelima     pada...................................hingga...................................  

CUTI MENJAGA ANAK [TANPA GAJI]

1.             Cuti Menjaga Anak kali pertama selama...........hari mulai........................hingga...............................

2.             Cuti Menjaga Anak kali kedua     selama...........hari mulai........................hingga...............................

3.             Cuti Menjaga Anak kali ketiga     selama...........hari mulai........................hingga...............................

4.             Cuti Menjaga Anak kali keempat selama...........hari mulai........................hingga...............................

5.             Cuti Menjaga Anak kali kelima    selama...........hari mulai........................hingga...............................

Kemudahan Cuti setelah menggunakan lima [5] kali Cuti Bersalin

Tarikh Bersalin.......................................
                                               
1.             Cuti Bergaji Penuh dalam cuti penggal sekolah selama...................hari mulai ..................................
                hingga...............................

2.             Cuti Separuh Gaji dalam penggal sekolah selama ..........................hari mulai ...................................
                hingga...............................

3.             Cuti Tanpa Gaji bagi tempoh selepas Cuti Bergaji Penuh dan/atau Cuti Separuh Gaji diatas
                selama...............hari mulai..............................hingga...............................


Jumlah Cuti Bergaji Penuh, cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji hendaklah tidak melebihi 60
hari dari tarikh bersalin.

roy/CUTI/MS7

Borang’A’ -Pek.JPJ Bil.31 (Pin.1/1997)

(BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI)

BAHAGIAN ‘A’

1.             Nama:                  ____________________________________                  .JPNJ/FP:       ____________
2.             Jawatan sekarang     ___________________                                              3.             Kategori Gred.   ___________               
4.              Tarikh mula dilantik:      ____________                                       5.             Gaji Sekarang:           ________
6.             Mohon Cuti * Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama                          ___          .hari
                 mulai dari..                          ____________                        hingga                         ___________
7.             Sebab-sebab bercuti:        _____________________________________________________
8.             Alamat semasa bercuti:    ____________________________________________________
9.             Jika Pengetua/Guru Besar, sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas semasa bercuti.:.................................................................................................
 Tarikh:      ____________                                                                                                                                ..……..……….................                                                                                                                                                                      Tandatangan Pemohon


BAHAGIAN ‘B’                  (Ulasan Pengetua/Guru Besar)
1.             Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong.

2.             Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini.

3.             Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak .....................................hari.

4.             Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini.

Tarikh.......................                                                                             ………..............................................
                                                                                                                Tandatangan Pengetua / Guru Besar
____________________________________________________________________________

BAHAGIAN ‘C’ 

(Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar)

* Permohonan di atas disokong/tidak disokong. (Jika tidak disokong, sila beri ulasan)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


Tarikh...................                                                                         ..........................................
                                                                                                                                        Tandatangan
          Pegawai Pendidikan Daerah
Nota: * Potong yang mana tidak berkenaa


-          2  -
-          [Untuk kegunaan Jabatan Pendidikan Johor]

BAHAGIAN  ‘D’
Rujukan Jabatan: JPNJ/FP...............................................
Pegawai Pendidikan Daerah,
Pengetua/Guru Besar,

.......................................................................
.......................................................................
Tuan/Puan,
1. Permohonan di atas diluluskan sebagai cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji
    Selama ………………hari mulai dari...............................hingga..................................
    mengikut………………………………………………………………………………
2. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai cuti * Tanpa Rekod/Tanpa Gaji    sepenuhnya
    kerana………………………………………………………………………………………………
3. Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew.8) potongan gaji/pemberhentian gaji pegawai yang    
    berkenaan untuk kelulusan jabatan ini.
4. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya.
5. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan.

Tarikh......................                                                           .................................................................
                                                                                                     Tandatangan Pegawai Yang
                                                                                                              Meluluskan Cuti


Nota: Potong yang mana tidak berkenaan.


LAMPIRAN ‘B’
BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI/SEPARUH GAJI/TANPA REKOD
DIBAWAH PERINTAH BAB ‘C’
[Diisi dalam 4 salinan]


1.             Nama [HurufBesar]..................................................................................................................................

2.             No. Kad Pengenalan............................................................3. Tarikh Lahir:.............................................
               
4.             Jawatan................................................................................5. Kategori/Gred...........................................
6.             Tarikh mula dilantik......................................7. Taraf Jawatan..................................................................
                                                                                                                           [Sandaran/Sementara/Tetap/Tetap & Berpencen]
8.             Jenis Cuti Dipohon: Tanpa Gaji/Separuh Gaji/Tanpa Rekod.
9              Tempoh Cuti Dipohon......................hari mulai dari....................................hingga...................................
10.           Kelas-Kelas Mengajar Sekarang:...............................................................................................................
                                                                                           [Catatkan mata pelajaran yang diajar bagiDarjah/Tingkatan]

11.                 Sebab-Sebab Hendak Bercuti:...................................................................................................................
               
                .................................................................................................................................................................

12.           Alamat Ketika Bercuti:..............................................................................................................................
               
                .................................................................................................................................................................

                ................................................................................................................................................................

Tarikh:...................................                                                                ........................................................
                                                                                                                                        [Tandatangan Pemohon]

________________________________________________________________________________________

[Ulasan dan Laporan Pengetua/Guru Besar]

Rujukan: JPNJ?FP:................................
Pengarah Pendidikan Johor,
Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

Tarikh.....................................                                                 ........................................................................
                                                                                                                    [Tandatangan & Cop Pengetua/Guru Besar]

Nota : Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini samada menyokong atau tidak.

[Ulasan dan Pandangan Pengarah Pendidikan Negeri]
No. Rujukan....................................................................................................

Tarikh:..................................                                                   .....................................................................
                                                                                                                          [Nama dan Cop Ketua Jabatan]


_______________________________________________________________________________________

Rujukan Kementerian : KK[PP]...................................................

Pengarah Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri Johor,
Jalan Tun Abdul Razak, Susur 7,
80604 JOHOR BAHRU.

Cuti..................................................................................................selama.........................................hari mulai

...........................................hingga.........................................diluluskan/tidak diluluskan mengikut Perintah Am

Bab ‘C’ 13[a][ii]/14/41//42[d]. Sila catitkan kelulusan ini dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti
pegawai ini.
Tarikh......................................                                                                ....................................................................
                                                                                                                  Bahagian Pembangunan Organisasi & Perkhidmatan
                                                                                                                                                                                                b.p. Ketua Setiausaha
                                                                                                                                                                                      Kementerian Pendidikan Malaysia.
Nota:   Kelulusan akan diberi melalui keratan ini atau surat berasingan
                                                                                                               
ar/cuti
                                                                                                               
                                                                                                               Ruj. Kami:         
                                                                                                                Ruj. Tuan:
                                                                                                                Tarikh:
Tuan Pengarah Pendidikan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Paras 7, Blok J,
Pusat Bandar Damansara,
50604 Kuala Lumpur.
[U.P: Bahagian Khidmat Pengurusan]

melalui

Tuan Pengarah Pendidikan Johor,
Jabatan Pendidikan Johor.
Jalan Tun Abdul Razak,
80604 Johor Bahru,
Johor.

Tuan,

PENGESAHAN MENUNAIKAN HAJI/UMRAH/KONVOKESYEN

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.             Dimaklumkan bahawa.....................................................................................................................

JPNJ/FP:.....................................pernah / tidak pernah menunaikan Haji/Umrah/Konvokesyen.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”...............................................................

Nota:      2 salinan pengesahan ini hendaklah dilampirkan bersama
                dengan Lampiran A [Borang Permohonan Untuk
                membuat lawatan ke Luar Negeri - Mengikut Pek. Am
                Bil. 1/1984]
ar/cuti keluar negari-ms 13


LAMPIRAN ‘A’
Menghadiri Persidangan , Seminar Dan
Lawatan Rasmi Keluar Negeri

a.             Nama________________________________________________ Jawatan:____________________________________
                                                Dengan Huruf Besar

b.             JPNJ/FP:_____________________________________________Kategori:____________________________________

c              NamaPersidangan/Seminar/LawatanRasmi:______________________________________________________________

                ________________________________________________________________________________________________

d.             Tujuan:__________________________________________________________________________________________

e.             Tempat hendak diadakan:____________________________________________________________________________

                Tempoh:___________________________________ hingga ________________________________________________

f.              i.              Bilangan peserta dan Nama Ketua, jika
                                bilangannya lebih daripada seorang                         __________________________________________

                ii.             Keterangan -keterangan peserta :-
                                ( termasuk nama pemohon )

                                                Nama                                                                                       Pangkat

                                _________________________________                              ___________________________________________

                                _________________________________                              ___________________________________________

                                _________________________________                              ___________________________________________

                iii             Sebutkan samada Pegawa-pegawai                           ___________________________________________
                                Kedutaan Malaysia di negeri-negeri tempat
                                persidangan/seminar/Lawatan Rasmi itu                  ___________________________________________
                                diadakan akan menyertai persidangan itu.
                                Sekiranya menyertai, nyatakan mengapa                  ___________________________________________
                                kehadiran pegawai-pegawai daripada negeri
                                ini diperlukan.                                                         ___________________________________________

g.                             Kerap Persidangan/Seminar/Lawatan Rasmi :           ___________________________________________

                                                                                                                ___________________________________________

h.                             Perbelanjaan ditanggung oleh :                                 ___________________________________________
                               
                                                                                                                ___________________________________________

                                                                                                                ___________________________________________

I.                              Faedahnya kepada Negara :__________________________________________________________________

                                ________________________________________________________________________________________

                                ________________________________________________________________________________________

                                ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                               

               
I.              Kelulusan Kementerian Hal Ehwal Dalam  Negeri dan             ___________________________________________
                                Kementerian Luar Negeri ( Jika Persidangan/Seminar/
                                Lawatan Rasmi itu diadakan di Negara Komunis )   ___________________________________________

j.              Berapa kali pegawai tersebut di F(ii) telah dan akan menghadiri Persidangan/Seminar/Lawatan Rasmi Di luar         Negeri/Lawatan Persendirian.

                I.                                              Tahun ini ( 19_______ )                         __________ kali

                                Tujuan :   _______________________________________________________________________________

                                Tempat :  _______________________________________________________________________________

                                Tempoh : _______________________________________________________________________________


k.             I.              Gunakan lampiran sekiranya ruangan ini tidak mencukupi

                                Tarikh : ____________________________                                           __________________________________
                                                                                                                                                (Tandatangan Pemohon)

l.              Ulasan Ketua Jabatan/Pegawai Pendidikan Daerah/Guru Besar :

                _________________________________________________________________________________________________

                _________________________________________________________________________________________________

                _________________________________________________________________________________________________


                Tarikh :______________________                                                        __________________________________
                                                                                                                                          Tandatangan Ketua Jabatan/
                                                                                                                                 Pegawai Pendidikan Daerah/Guru Besar

m.            Ulasan Pengarah Pendidikan :

                _________________________________________________________________________________________________

                _________________________________________________________________________________________________

                _________________________________________________________________________________________________


                Tarikh :______________________                                                        __________________________________
                                                                                                                                  Tandatangan Pengarah Pendidikan Johor.

n.             Ulasan Ketua Setiausaha :

                _________________________________________________________________________________________________

                _________________________________________________________________________________________________
               
                _________________________________________________________________________________________________

               
                Tarikh :______________________                                                        __________________________________                                                                                                                                     Tandatangan Ketua Setiausaha

PERSIDANGAN/SEMINAR/no            

               

No comments:

Post a Comment